Privacy Policy

Hollandgold.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de Website. HollandGold.nl spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.


1. Doeleinden

1.1 Op de Website wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van de Dienst.

1.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal HollandGold.nl uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. HollandGold.nl stelt persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking als die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.


2. Algemene informatie

2.1 Voor HollandGold.nl is het interessant te weten of de Website vaak bezocht wordt en welke Diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal HollandGold.nl bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan HollandGold.nl haar Diensten en de Website afstemmen op de wensen van de Bezoekers.

2.2 Om het recht van privacy van de Bezoekers te beschermen, zal alle informatie die op deze wijzen wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de Website echter wel negatief beïnvloedt kunnen worden.


3. Beveiliging

3.1 HollandGold.nl spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. HollandGold.nl treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


4. Wijziging privacy policy

4.1 Indien HollandGold.nl mocht besluiten haar Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Policy. 


5. Vragen en verzoeken

5.1 Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid van HollandGold.nl dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@hollandgold.nl