Actuele koersen (kg): Goud €70.055 Zilver €888
    

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de bezoekersvoorwaarde van AFAS Theater Leusden en de algemene voorwaarden van het Holland Gold Evenement, welke hieronder staan beschreven.

Artikel 1. Definities

1.1. Bulliongroup BV, handelend onder de naam Holland Gold, gevestigd te 1813KN Alkmaar aan de Arcadialaan 16B en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55478778, tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van een Evenement.

1.2. “Evenement”: het door Holland Gold georganiseerde evenement.

1.3. “Bezoeker“: ieder persoon die een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door Holland Gold georganiseerd Evenement.

1.4. “Terrein”: het AFAS gebouw in Leusden, de parkeerplaatsen, aanlooproutes en directe omgeving.

1.5. “Toegangsbewijs” of “Toegangsbewijzen”: een door of namens Holland Gold verstrekt (digitaal) document waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot het Evenement.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van het Holland Gold evenement.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar op hollandgold.nl en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement.

2.3. Voor het Evenement gelden huisregels. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van AFAS Theater Leusden en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met de betreffende huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform die huisregels te zullen gedragen.

2.4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Holland Gold ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.5. Indien een besteller een Toegangsbewijs of Toegangsbewijzen voor derden bestelt, verklaart hij of zij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Toegangsbewijs

3.1. De overeenkomst tussen Holland Gold en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker één of meer Toegangsbewijzen voor het Evenement bestelt/koopt van Holland Gold of via door Holland Gold aangewezen officiële (voor)verkoopadres(sen), dan wel door inlevering van een Toegangsbewijs door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het Evenement.

3.2. Holland Gold verschaft aan de Bezoeker eenmalig het Toegangsbewijs of de Toegangsbewijzen voor het betreffende Evenement via de e-mail. De Bezoeker verklaart over deugdelijke middelen (zoals een printer) te beschikken om het Toegangsbewijs fysiek te kunnen tonen bij de ingang van het Evenement of via een smarttelefoon.

3.3. Met verstrekt Toegangsbewijs kan één persoon zichzelf toegang verschaffen tot het evenement.

3.4. Toegangsbewijzen zijn persoonsgebonden en alleen de eigenaar kan met het toegangsbewijs zichzelf toegang verschaffen tot het evenement. Holland Gold is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van Toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.

3.5. De Bezoeker dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker is toegestuurd per e-mail. Rust bij de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

3.6. Het is de Bezoeker niet toegestaan om Toegangsbewijzen voor een Evenement (door) te verkopen.

3.7. Het is in geen enkel geval toegestaan om Toegangsbewijzen bij online en/of offline loterijen en/of deelacties uit te delen of te verloten.

3.8. Bij overtreding artikel 3.6 en 3.7 is Holland Gold gerechtigd om de koper van het Toegangsbewijs zoals in het voorgaande artikellid bedoeld, de toegang tot het Evenement te weigeren en om alle hieruit voortvloeiende schade op de Bezoeker te verhalen.

Artikel 4. Toegang tot het Evenement

4.1. Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs geeft toegang tot het Evenement.

4.2. Holland Gold kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een zaak (zoals een keycord), waardoor eenvoudig zichtbaar is welke bezoeker toegang heeft tot het Evenement. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk de zaak gedurende het Evenement en op het Terrein op de aangegeven wijze zichtbaar bij zich te dragen.

4.3. De Bezoeker zal bij het bezoeken van het Terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de Organisatie AFAS, de medewerkers van Holland Gold en de medewerkers van politie, brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.

4.4. De Bezoeker dient op verzoek van de medewerkers tijdens het Evenement, op en rondom het terrein een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), te tonen.

4.5. Minimumleeftijd voor de toegang tot het Evenement is 18 jaar.

4.6. De aanvangstijd staat vermeld op de evenementpagina van Holland Gold. Indien de Bezoeker later komt, is het verzoek stil binnen te komen en eventueel te gaan zitten.

4.7 De sluitingstijd van het Evenement kan noodzakelijkerwijs eerder eindigen op beslissing van Holland Gold.

4.8. De volgende zaken zijn niet toegestaan op het Terrein van het Evenement:

– huisdieren;
– kleding met discriminerende (zoals nationalistische en/of racistische), beledigende en/of bedreigende tekens of uitingen en tevens kleding met -tekens of clubuitingen (zoals voetbalshirts);
– (professionele) foto-, film- en andere opnameapparatuur.
– alle overige voor de hand liggende zaken, de medewerkers van het Evenement mogen ter plaatse beslissen wat in de categorie overige voor de hand liggende zaken valt. 

4.9. Holland Gold kan aangetroffen voorwerpen als bedoeld in artikel 4.8 in beslag (laten) nemen en/of niet toestaan tot het Evenement. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd. Bij het aantreffen van illegale zaken kan Holland Gold aan de Bezoeker de toegang tot het Evenement weigeren.

4.10. Op het gebied van Corona volgt Holland Gold de wettelijke richtlijnen van de overheid op.

Artikel 5. Overige bepalingen

5.1. Het is de Bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het Evenement wordt verstoord.

5.2. Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van Holland Gold goederen te verkopen op of rondom het Terrein voor, tijdens en na het Evenement.

5.3. Het is voor Bezoekers verboden om voor, tijdens of na het Evenement op of in de nabijheid van het Terrein in de breedste zin van het woord reclame te maken voor eigen bedrijf.

Artikel 6. Media en media-apparatuur

6.1. Tijdens het Evenement worden foto- en filmopnames gemaakt in opdracht van Holland Gold. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat er op het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het Evenement (en dus ook mogelijk van de Bezoeker). De Bezoeker gaat er alsmede mee akkoord dat de beeld- en/of geluidsopnamen naderhand worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.

6.2. Het is de Bezoeker niet toegestaan om foto’s en/of filmopnames van het Evenement te maken voor commerciële doeleinden.

Artikel 7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht heeft Holland Gold het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.

7.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van Holland Gold zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van meerdere sprekers of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.

7.3. Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd en in zijn geheel niet meer doorgaat, dan zal Holland Gold het aankoopbedrag (exclusief transactiefee) van het Toegangsbewijs vergoeden. De Bezoeker heeft ingeval van annulering geen recht op een verdere (schade)vergoeding.

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

8.1. Het betreden van het Terrein en het bezoeken van het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. 

8.2 Het gebruik van een kluisje is geheel op eigen risico. Holland Gold is niet aansprakelijk voor schade aan verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.

8.3. Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.

8.4. Holland Gold is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop sprekers en panelleden invulling geven aan hun bijdrage aan het Evenement.

Artikel 9. Ontbinding

9.1. Holland Gold heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder opgave van reden. Dit betekent dat Holland Gold de Bezoeker geen toegang zal verlenen tot het Evenement. Bij het annuleren vanuit Holland Gold zal het volledige aankoopbedrag (exclusief transactie fee) worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Er is geen recht op restitutie van gelden wanneer de Bezoeker in strijd handelt met de algemene voorwaarden.

9.2. De Bezoeker kan van het Evenement worden verwijderd indien hij/zij in strijd handelt met de algemene voorwaarden. Het gevolg hiervan is dat de Bezoeker aansprakelijk is voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1. Het privacy beleid van Holland Gold is van toepassing op dit Evenement.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. De Rechtbank te Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. De klantenservice is van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 088 4688 400. Het is ook mogelijk om de klantenservice per e-mail te benaderen via: klantenservice@hollandgold.nl

Cookie-voorkeuren

Holland Gold maakt gebruik van functionele en tracking cookies om o.a. uw gebruikservaring op de website te verbeteren, content te personaliseren en advertenties.

Lees meer over ons cookiebeleid.
Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.