Algemene Winactie Voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de "actie voor de voorstelling de Verleiders" (verder te noemen: "de Actie") van Hollandgold (verder te noemen: "de Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Heerhugowaard aan het W.M. Dudokweg 14, Nederland.

1.2 Deze Actie heeft als doel ten minste 150 tickets voor de theatervoorstelling De Verleiders te vergeven, steeds per twee stuks, onder de deelnemers. Deelname aan de actie is mogelijk door via de webshop van Hollandgold met ten minste 500 Maple Leafs of 500 Wiener Philharmoniker in een monsterbox aan te kopen.

1.3 Het betreft een tijdelijke actie zolang de voorraad tickets strekt. De actie wordt gehouden in Nederland en is geldig voor de theatervoorstelling De Verleiders in Carre in de periode 5-7-2016 t/m 23-7-2016

1.4 Hollandgold behoudt zicht het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Hollandgold worden geplaatst, voorzien van een datum.

1.5 Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van de Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Hollandgold die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

ARTIKEL 2. Deelname

2.1 Deelname aan deze Actie staat open voor klanten van Hollandgold die in Nederland en België woonachtig is. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger.

2.2 Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

2.3 Deelnemers maken alleen kans op de twee kaarten als zij een aankoop van ten minste 500 zilveren Maple Leaf munten of 500 zilveren Wiener Philharmoniker munten in een monsterbox hebben gedaan via de website van Hollandgold.

2.4 In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

2.5 Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

ARTIKEL 3. Kaarten

3.1 In totaal zijn er honderdvijftig kaarten te vergeven voor de voorstelling De Verleiders. Een kaart geeft recht op toegang voor 1 persoon tot de voorstelling de Verleiders in Carre in de periode 5-7-2016 t/m 23-7-2016. Voor iedere voorstelling in deze periode zijn 10 tickets per dag beschikbaar, zolang de voorraad strekt.

3.2 Om het “recht” op kaarten te verzilveren is het verplicht om te reserveren. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de Deelnemer een actueel overzicht van de beschikbare plaatsen. Vervolgens dient de Deelnemer per e-mail aan te geven op welke gewenste dag de Deelnemer de voorstelling wilt bijwonen. De reservering van de ticket is compleet als de datum is bevestigd door de Organisator. Tickets worden per post aan de Deelnemer toegezonden.

3.3 Om aanspraak te maken op de Kaarten dienen de klanten hun adresgegevens te verstrekken voor ontvangst van de tickets. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.

3.4 De kaarten uit de Actie kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.

3.5 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

3.6 De Tickets worden binnen drie weken naar de klanten opgestuurd.

3.7 Er geldt voor een door een klant geweigerde of niet gebruikte kaart geen vervangingswaarde. Bij weigering van de kaarten vervalt deze aan Hollandgold.

3.8 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 4. Aansprakelijkheid

4.1 De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

4.2 Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:

- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of

- het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

4.3 De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze Actie, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de kaarten.

4.4 Noch de Organisator noch het bureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.

4.5 De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken kaarten. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken kaarten.

ARTIKEL 5. Slotbepalingen

5.1 De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

5.2 Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@hollandgold.nl.

5.3 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene voorwaarden downloaden? Klik hier